ﺗﯿﺮﺍ ﻋﺸــــــــــــــــﻖ ﮨﻮ ﻣﯿﺮﯼ ﺫﺍﺕ ﮨﻮ… ﭘﻬﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺸــــــــــــــــﻖ ﮐﯽ ﺑﺎﺕ ﮨﻮ

Zaib Nisa ============== ﺗﯿﺮﺍ ﻋﺸــــــــــــــــﻖ ﮨﻮ ﻣﯿﺮﯼ ﺫﺍﺕ ﮨﻮ ﭘﻬﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺸــــــــــــــــﻖ ﮐﯽ ﺑﺎﺕ ﮨﻮ ﮐﺒــــــــــــﻬﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﻠﻮﮞ ﮐﺒﻬﯽ ﺗﻮ ﻣﻠﮯ ﮐﺒـــــــــــــــــــﻬﯽ ﮨﻢ ﻣﻠﯿﮟ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮨﻮ ﮐﺒﻬﯽ ﺗﻮ ﮨﻮ ﭼﭗ …

Read More