English Special

Al Qur’an Surah Al Zaariaat : 51

Al Qur’an Surah Al Zaariaat : 51

38. Aur Musa ke waaqe’e mein bhi nishaani hai, jab Hum ne unko Firaun ki taraf khuli daleel de kar bheja.

39. To us (Firaun) ne apni quvwat ke ghamand mein munh moda aur kaha ke ye to jaadugar hai ya deewana.

40. Phir Hum ne usko auAr uske lashkar ko pakda aur unko darya mein phenk diya, aur wo kaam hi malaamat ka karta tha.

41. Aur Aad ke waaqe’e mein bhi ibrat hai ke jab Hum ne un par khushk aandhi bheji.

42. Wo hawa jis par chalti thi usko gali huwi cheez ki tarah kar chhorti thi.

43. Aur qaum-e-Samud ke waaqe’e mein bhi ibrat hai ke jab us se kaha gaya ke ek waqt tak tum faeeda uthaa lo.

44. To unhon ne apne Rab ke hukm se sarkashi ki, to unko azaab ne aa pakda aur wo dekhte rahe.

45. To phir wo na khade hi ho sakte the aur na hi un mein muqabale ki sakat thi.

46. Aur us se pehle Hum qaum-e-Nooh ko halaak kar chuke the, beshak wo naa farmaan log the.

Facebook Comments